Regulamin Centrum Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO –II POZIOM REFERENCYJNY

1.
Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu udzielanych świadczeń dzieciom przed     rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieciom i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym, kształcącym się w szkołach ponadpodstawowych – do momentu ich ukończenia (jednak nie później niż do 21 roku życia) ich rodzinom i opiekunom prawnym.
2.
Centrum realizuje świadczenia: porada lekarska diagnostyczna, porada lekarska terapeutyczna, porada lekarska kontrolna, wizyta, porada domowa lub środowiskowa, porada psychologiczna diagnostyczna, sesja psychoterapii indywidualnej, sesja psychoterapii rodzinnej, sesja psychoterapii grupowej.
3.
Świadczenia, o których mowa w pkt.2 nie wymagają skierowania.
4.
Pacjent lub Opiekun prawny Pacjenta może dokonać rejestracji telefonicznie, pod numerem telefonu 84 627 11 15 , lub osobiście w Centrum Zdrowia Psychicznego ul. Kilińskiego 68 g w dniach i godzinach pracy CZP.
5.
Terminy spotkań ze Specjalistami są ustalane według grafiku pracy Specjalistów. Pierwsza wizyta będzie ustalona w pierwszym wolnym terminie, z uwzględnieniem przypadków pilnych i stabilnych lub z uwzględnieniem prośby opiekuna Pacjenta.
6.
Korzystanie z usług Ośrodka jest dobrowolne i nieodpłatne, refundowane w ramach środków z Narodowego Funduszu Zdrowia.
7.
Jeżeli Pacjent nie może stawić się na umówione spotkanie, jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie rejestrację, z co najmniej 24-ro godzinnym wyprzedzeniem.
8.
Osoba korzystająca z usług Ośrodka, a będąca osobą niepełnoletnią ma obowiązek zgłoszenia się do Ośrodka z Rodzicem/ Opiekunem prawnym.
9.
W stanach zagrożenia zdrowia i życia Pacjenta lub innych osób, specjaliści mają prawo zatrzymać Pacjenta w ośrodku i wezwać służby ratownicze, co jest zgodne z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.(t.j.Dz.U. z 2020 r.poz.685).
10.
Pacjent zobowiązany jest zachowywać się w sposób dostosowany do norm społecznych oraz utrzymywać w czystości i porządku pomieszczenia, z których korzysta. W przypadku wyrządzonych szkód obowiązuje odpowiedzialność materiala.
11.
Centrum Zdrowia Psychicznego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w budynku.
12.
Centrum prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z ustawą i przepisami wykonawczymi do ustawy.
13.
Specjalista jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem.
14.
Pierwszy kontakt w CZP w Zamościu ma charakter diagnostyczno-terapeutyczny. W wyniku spotkań z psychologiem (max.5 wizyt) lub w wyniku porad lekarskich diagnostycznych (max.3 wizyty) zostaje wspólnie podjęta decyzja o dalszym postępowaniu terapeutycznym – psychoterapii, konsultacji z lekarzem psychiatrą, konieczności diagnozy psychologicznej lub o innej koniecznej formie pomocy.
15.
Centrum zdrowia Psychicznego podejmuje się leczenia pacjentów, którzy korzystali z pomocy na innych poziomach referencyjnych.
16.
Opiekunowie prawni lub pełnoletni Pacjent zobowiązują się do:
(a) informowania terapeuty o podejmowaniu innych działań terapeutycznych;
(b) terminowego i punktualnego przychodzenia na zajęcia;
(c) przyprowadzania i odbierania z zajęć oraz pozostawania w trakcie zajęć na terenie Centrum
Pacjentów do 13 r.ż.;
(d) opcjonalnego wyrażenia zgody na kontakt specjalistów zatrudnionych w Ośrodku z zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną, osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty lub pomocy społecznej oraz asystentami i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej. Kontakt ten może być osobisty lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
17.
Polityka prywatności dotycząca sposobu przechowywania danych osobowych dostępna jest na naszej stronie internetowej.
18.
Skargi i wnioski przyjmuje Koordynator Ośrodka. Kontakt do Koordynatora Ośrodka znajduje się w rejestracji w siedzibie Centrum Zdrowia Psychicznego.