Projekty

W ramach współpracy i przy wsparciu finansowym z budżetu Miasta Zamość
realizowano:

I. Programy zdrowotne

ZSOZP od 2009 roku kieruje dodatkową bezpłatną ofertę do mieszkańców
miasta Zamość w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej
dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Na terenie przychodni – Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu są
realizowane:

I. Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz
współuzależnionych współfinansowane w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych po ukończonym
podstawowym programie psychoterapii i leczeniu szpitalnym – Warto żyć
inaczej
Program psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych po
ukończonym podstawowym programie psychoterapii – W drodze do autonomii
Program pomocy psychologicznej w rozwoju osobistym dla osób z syndromem
cech Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) – Sztuka życia Program redukcji szkód dla osób uzależnionych od alkoholu, które nie
kwalifikują się do udziału w programie behawioralno-poznawczym – Razem
Lepiej (do 2016 roku)
Od 2017 roku W CZP w Zamościu jest realizowany Program ograniczania
picia – dla osób pijących alkohol szkodliwie, osób uzależnionych od alkoholu
nie akceptujących trwałej abstynencji jako celu terapii.

II. Program pomocy psychospołecznej dla rodzin współfinansowany w
ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą:
Program terapii grupowej dla rodziców i dorosłych członków rodzin osób
dotkniętych problemem narkotykowym – Razem Łatwiej

III. Obozy terapeutyczne organizowane na Roztoczu od 2003 roku w
ostatnim tygodniu sierpnia pod nazwą Zamojskie Spotkania
Trzeźwościowe. Oferta jest skierowana do rodzin z problemem
alkoholowym objętych pomocą terapeutyczną Poradni Leczenia
Uzależnień. Zamojskie Spotkania Trzeźwościowe umożliwiają
uczestnikom wypoczynek połączony z udziałem w programie
terapeutycznym. Udział w obozie jest bezpłatny dla mieszkańców
miasta Zamość oraz dla mieszkańców z terenu gminy Zamość po
uzyskaniu przez stowarzyszenie wsparcia finansowego ze strony
budżetu gminy Zamość.

IV. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. problemów narkotykowych
Zadanie adresowane do mieszkańców miasta Zamość jest realizowane
od 2007 roku w oparciu o porozumienie z Wyższą Szkołą Zarządzania
i Administracji w Zamościu zawarte przez stowarzyszenie w ramach
kampanii „Uczelnia wolna od nałogów”. Corocznie z pomocy korzysta
około 100 osób, porady są bezpłatne i anonimowe.
Aktualna siedziba Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego:

Akademia Zamojska, ul.Pereca 2, dyżury odbywają się we wtorki od godz. 12.00 do 15.00

V. Program FreD Goes Net Od 2011 roku w Zamościu jest realizowany program wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników narkotyków i/lub alkoholu
FreD Goes Net. W programie biorą udział osoby młode w wieku od
14 do 19 roku życia mające za sobą eksperymenty z substancjami
psychoaktywnymi. Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia
przyjmują i informacji w tej sprawie udzielają trenerzy programu:
Anna Górska oraz Izabella Kwiatkowska, nr tel. 603 757 114.
Zanim wpadniesz w nałóg, zgłoś się do FreD-a