RODO

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Zamościu pragnie wyjaśnić podstawowe kwestie RODO.
1. Rozporządzenie (RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
2. ZSOZP – Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ul. Partyzantów 5,
22-400 Zamość.
3. Administrator danych osobowych (ADO) – podmiot odpowiedzialny za całokształt zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych w administrowanych zbiorach danych.
4. Inspektor Danych Osobowych (IDO) – osoba fizyczna, wyznaczona przez ADO, która nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, zarządza dostępem do danych oraz reaguje na naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych.
5. Dane osobowe – wszelkie informacje pozwalające na identyfikację osoby fizycznej.
6. Zbiór danych osobowych – dane osobowe zgromadzone w usystematyzowany sposób, pozwalający na łatwe odnalezienie konkretnej informacji.
7. Przetwarzanie danych – zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych.
8. System informatyczny (komputerowy) – zespół środków technicznych (urządzenia: komputerowe, drukujące, sieciowe wraz z okablowaniem i oprogramowaniem), zespół zabezpieczeń środków technicznych, użytkownicy tych urządzeń i programów, a także sieć informatyczna i udostępniane przez nią zasoby.
9. Bezpieczeństwo informacji – zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji.
10. Poufność informacji – umożliwienie dostępu do informacji jedynie osobom upoważnionym.
11. Integralność informacji – zapewnienie kompletności oraz dokładności informacji.
12. Dostępność informacji – zapewnienie dostarczenia informacji w momencie żądania dostępu do nich przez osoby upoważnione.
13. Pacjent – osoba korzystających z usług medycznych świadczonych przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu.
14. Źródło danych osobowych – w większości sytuacji „ZSOZP w Zamościu” pozyskuje dane od osoby, której dane dotyczą.

15. Rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarzanych przez „ZSOZP w Zamościu” – dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe w szczególności do celów:
1. realizacji celu statutowego – wszechstronnej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom i opiekunom,
2. zabezpieczenia prawidłowego i rzetelnego wykonywania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia poprzez powołanie i prowadzenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu (Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych, Poradnia Leczenia Uzależnień, Zespół Leczenia Środowiskowego),
3. zapewnienia prawidłowej, zgodnej z prawem polityki personalnej oraz bieżącej obsługi stosunków pracowniczych, a także innych stosunków zatrudnienia nawiązanych przez ZSOZP działające jako pracodawca lub występujące jako strona innych stosunków zatrudnienia,
4. realizacji innych usprawiedliwionych celów i zadań ZSOZP z poszanowaniem praw i wolności osób fizycznych powierzających mu swoje dane osobowe.
16. Dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie do celów, dla jakich były, są lub będą zbierane i przetwarzane.

17. Przewidywani Odbiorcy danych
a) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
b) po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
c) Administrator danych osobowych jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może udostępnić dokumentację medyczną również innym podmiotom określonym
w art.26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).
d) dostawcy usług informatycznych i usług związanych ze wsparciem technicznym
e) inne podmioty z którymi ZSOZP w Zamościu realizuje zadania na podstawie umów cywilnoprawnych.

18. Czas przetwarzania danych osobowych – „ZSOZP w Zamościu” ma obowiązek przechowywać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przypisach odrębnych, a następnie zostaną usunięte.

19. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez „ZSOZP w Zamościu”- przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
c. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
d. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
f. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
g. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
20. Urząd Ochrony Danych Osobowych – organ nadzorujący zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, do którego mogą Państwo wnieść skargę.

Informujemy, iż Administratorem danych jest Prezes Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Zamościu przy ul. Partyzantów 5; 22-400 Zamość. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: przychodnia@czp-zamosc.pl; stowarzyczenie@czp-zamosc.pl formularz kontaktowy pod adresem (https://www.czp-zamosc.pl/kontakt) telefonicznie (84) 62 711 15; (84) 62 716 16.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego ul Partyzantów 5; 22-400 Zamość.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)