Cele

Celem Stowarzyszenia jest: wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom i opiekunom.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

  1. Organizację i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, kulturalnej i oświatowej promującej zdrowie psychiczne i zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
  2. Współdziałanie ze służbą zdrowia, opieką społeczną, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie zdrowia psychicznego.
  3. Wspieranie osób po leczeniu psychiatrycznym w staraniach o podejmowanie pracy i prowadzenie niezależnego życia.
  4. Wspieranie działalności samopomocowej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów.
  5. Prowadzenie działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szczególnie z powodu zaburzeń psychicznych, alkoholizmu, narkomanii i innych patologii.
  6. Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i zachowania spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych, a w szczególności osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków.
  7. Pomoc rodzinom i opiekunom osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, a zwłaszcza od alkoholu i narkotyków.
  8. Prowadzenie działalności na rzecz osób z grup ryzyka, a zwłaszcza dzieci i młodzieży społecznie zagrożonej alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami.
  9. Wspieranie osób zaleczonych z alkoholizmu i narkomanii oraz rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży uzależnionej.
  10. Prowadzenie działań z zakresu edukacji społecznej i profilaktyki w celu zapobiegania patologiom społecznym, a zwłaszcza alkoholizmowi i narkomanii.