Opis działalności

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego funkcjonuje od 23.10.1997r. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom i opiekunom, natomiast realizacja celów szczegółowych jest spójna z art. 4 Statutu.

Adresatami działań stowarzyszenia są nie tylko osoby zagrożone marginalizacją społeczną, dotknięte ubóstwem, niezaradne życiowo, wymagające zintegrowanych działań w zakresie pomocy i rehabilitacji społecznej, ale również szeroko rozumiana populacja społeczna, mieszkańcy miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

Najważniejsze dotychczasowe inicjatywy:

  1. Czerwiec 1998r – powołanie pod patronatem stowarzyszenia Klubu Pacjenta „Bratek”,
  2. W latach 1999 – 2000 zrealizowano projekt „Zorganizowanie pracowni kulinarnej w „Klubie Bratek” w ramach umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Zamojskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego, dzięki któremu zakupiono aneks kuchenny i niezbędne wyposażenie kuchni oraz prowadzono treningi kulinarne w pierwszej siedzibie Klubu przy ul. Reymonta 2 w Zamościu,
  3. W 2001 roku zrealizowano „Umowę o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu samorządowego” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. Przedmiotem umowy były: szkolenia rodziców i opiekunów oraz zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć, prowadzenie warsztatów w Klubie „Bratek”, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz doposażenie Klubu w sprzęt audiowizualny,
  4. W 2003 roku stowarzyszenie zrealizowało projekt „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Klub Bratek” finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w nowej siedzibie Klubu na II piętrze Przychodni przy ul. Partyzantów 5 w Zamościu,
  5. W latach 1999 – 2007 odbyło się kilka wyjazdów integracyjnych dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi jedno i dwudniowych dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu Urzędu Miasta Zamość,
  6. Od 2003 roku Stowarzyszenie co roku jest realizatorem 3 dniowych wyjazdów o charakterze terapeutyczno – rehabilitacyjnym dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym pod nazwą „…Zamojskie spotkania trzeźwościowe – Roztocze 200…” finansowanych ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego
  7. W 2004 roku stowarzyszenie na zlecenie i ze środków Miasta Zamość było realizatorem zadania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych i profilaktyki narkomanii w ramach którego opracowano i opublikowano w prasie cykl artykułów,
  8. Od 2005 roku Stowarzyszenie jest realizatorem szkoleń z zakresu problematyki narkomanii i promocji zdrowia psychicznego ze środków finansowych Urzędu Miasta Zamość. Adresatami szkoleń byli: lekarze i pielęgniarki rodzinne, kuratorzy sądowi, pedagodzy i nauczyciele oraz przedstawiciele innych grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą,
  9. Od 2007 roku we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu Stowarzyszenie realizuje zadanie publiczne: „Prowadzenie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego świadczącego usługi na rzecz rozwiązywania problemów narkomanii” dofinansowane ze środków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  10. W 2007 roku Stowarzyszenie wspólnie z NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu zrealizowało projekt: Opracowanie strony internetowej www.czp-zamosc.pl .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *