FreD w Zamościu

Na terenie miasta Zamość w kwietniu 2011r rozpoczyna się kampania edukacyjno-szkoleniowa dotycząca Programu „FreD”. Bezpośrednim wykonawcą jest Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz osoby upoważnione do jego wdrażania: Anna Górska oraz Izabella Kwiatkowska.

„FreD goes net” – pierwotnie: międzynarodowy projekt „wczesnej interwencji wobec notowanych po raz pierwszy osób zażywających narkotyki”; koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy). Pod koniec 2007 roku Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczęło wdrażanie pilotażowej wersji programu FreD na terenie Polski, we współpracy z 16 krajami UE. Jednym z celów była adaptacja niemieckiej koncepcji do naszych warunków i możliwości. Od początku 2008 roku program był pilotażowo wdrażany w Bydgoszczy i Bartoszycach. Obecnie faza pilotażu została zakończona i po przeszkoleniu realizatorów upoważnionych do jego wdrażania – projekt jest realizowany na terenie całej Polski.

Mając na uwadze fakt, że podczas swoich pierwszych kontaktów z narkotykami część młodzieży jest w związku z tym odnotowywana przez szkołę lub policję, należy wykorzystać tę okoliczność, aby w pierwszym rzędzie w nawiązaniu do art. 72.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii a także art. 2, 6, 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich z późniejszymi zmianami zaproponować jej pomoc w formie specjalnej oferty.
Myślą przewodnią tej koncepcji przełożonej na grunt polski jest wczesne wyjście z krótką, trafną i możliwie dobrowolnie przyjmowaną ofertą skierowaną do młodych osób (14 – 21 lat) albo też do młodych dorosłych do 25 r. życia, którzy z powodu zażywania substancji psychoaktywnych po raz pierwszy naruszyli normy społeczne (np. weszli w konflikt z prawem).

Wcześnie, tzn. możliwie blisko czasu pierwszej konsumpcji, aby w odpowiednim czasie zrealizować cele profilaktyki uzależnień (m.in. zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ryzyka, abstynencja). Wcześnie również dlatego, ponieważ np. wśród klientów poradni dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i poradni leczenia uzależnień – konsumenci konopi indyjskich szukają specjalistycznej pomocy dopiero po średnio 6 latach zażywania.

Krótko i trafnie, ponieważ oczekuje się, że tylko krótka, ukierunkowana na uczenie się oferta zostanie zaakceptowana przez grupę docelową. Ponadto w opiece medycznej uwzględniono wyniki badań na temat krótkiej interwencji wobec osób z zaburzeniami wynikającymi z zażywania narkotyków bądź ryzykiem ich wystąpienia. Według nich efekty ograniczenia używania są możliwe do osiągnięcia dzięki krótkiej interwencji.
Oferta powinna być dobrowolna, ponieważ, w przeciwieństwie do sądowego przymusu (np. nakaz sądu), właśnie taka zapewnia lepsze warunki dla osiągnięcia celu. Nie można przy tym pominąć faktu, że w okresie od zanotowania po raz pierwszy przez policję do decyzji prokuratora o ewentualnym zawieszeniu postępowania, istnieje pewna „sytuacja przymusu”, która powinna być wykorzystana przy proponowaniu pomocy.

Kurs składa się z 8 godzin podzielonych na 2 lub 3 sesje, prowadzonych w 5-12 osobowych grupach. W trakcie zajęć poruszane są takie tematy jak: ryzyko związane z używaniem alkoholu lub narkotyków, konsekwencje prawne, sposoby ograniczania lub przestania używania. Gwarantowana jest całkowita dyskrecja. Po ukończeniu wręczane jest świadectwo uczestnictwa. Kurs jest bezpłatny.

Zadanie jest współfinansowane przez miasto Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *